Trích lục bản đồ địa chính mới nhất để làm gì?

Trích lục bản đồ địa chính mới nhất để làm gì?