Cho thuê sân mặt tiền bán caphe mang đi

Cho thuê mặt bằng buổi sáng bán ăn sáng, hoặc caphe mang đi, hoặc buổi tối.