106 QL 13 hiện đang làm quán phở Huỳnh Vy Ngang 13m, còn Hđ thuê

106 QL 13 hiện đang làm quán phở Huỳnh Vy Ngang 13m, còn Hđ thuê
cùng chủ với Con Cưng, BHX nhà ông Chín Mân